Tentaresultat

Tentamensresultaten från tentan 13/3 finns här (utan bonuspoäng – listan med bonuspoäng inräknade finns tyvärr inte digitalt!).

Tentorna har lämnats in till Studentservice, där de kan hämtas ut. Kontrollräkna gärna poängen, så att vi inte har gjort några fel!

Och så, förstås, lite statistik över tentaresultaten. Innan bonusar räknades in var medelvärdet för poängen 30.4 medan medianpoängen var 32.

Betygsfördelningen (innan bonus) var följande:
U: 5 %
3: 8,5 %
4: 34,5 %
5: 52 %
Ett mycket bra resultat!

Slutligen, ett histogram över skrivningsresultatet, med betygsgränserna utritade i rött:

resultat

Tentarättning

Torsdag 14/3
8.20 - Rättningen påbörjad. 119 skrivande. Vi börjar med rättning av A-delen.
10.05 - Rättning av A-delen avslutad. A-delen underkänd för AD-0004, AD-0005, AD-0083, AD-0087 och AD-0129. Övriga A-delar godkända (med reservation för att jag kan ha missat någon när jag gick igenom tentahögen!).
10.22 – Rättningen av problem 2 avslutad.
10.30 – Vi rättar nu problem 3, 4 och 6. Problem 5 rättas imorgon förmiddag, varefter slutresultaten rapporteras.
12.02 – Lunchpaus. 3 färdigrättad, 4 och 6 snart klarar. Vi rättar nog problem 5 idag också, av bara farten. Oklart om resultaten hinner rapporteras in idag dock – systemet kan vara lite segt…
13.19 – Nästan klara nu…
13.45 – Rättningen avslutad. Inrapporteringen av resultat till Uppdok påbörjad!
14.52 – Nu finns resultaten (utan bonuspoäng inräknade!) här. Imorgon för vår kursadministratör in bonuspoängen och lägger in resultaten i Uppdok.

Resultaten var överlag mycket bra. Bra jobbat! Glöm inte att fylla i kursvärderingen! :)  Vi är måna om att få veta vad ni tyckt om kursen – vad som har varit bra och vad som kan förbättras.

Några tentatips

Här följer en checklista över saker som är bra att kunna (och/eller ha med sig på formelbladet) när man skriver tentan:

Beskrivande statistik:

 • Medelvärde, median, stickprovsstandardavvikelse, stickprovsvarians, och andra läges- och spridningsmått.
 • Histogram.
 • Lådagram.
 • Korrelationskoefficient.

Grundläggande sannolikhetsteori:

 • Räkneregler för sannolikheter, typ $latex P(A^*)=1-P(A)$.
 • Oberoende händelser.
 • Oförenliga händelser.
 • Betingade sannolikheter.

Slumpvariabler:

 • Diskreta slumpvariabler:
  • Att räkna med sannolikhetsfunktion.
  • Viktiga fördelningar: binomial-, Poisson-.
 • Kontinuerliga slumpvariabler:
  • Att räkna med täthetsfunktioner.
  • Viktiga fördelningar: normal-, exponential-, likformig.
  • Räkna ut sannolikheter för normalfördelningen med ”tricket” och tabell.
 • Väntevärde och varians:
  • Definitioner, hur man räknar ut dem.
  • Väntevärde och varians för viktiga fördelningar, t.ex. veta att om $latex X\sim Bin(n,p)$ så är $latex E(X)=np$ och $latex V(X)=np(1-p)$.
  • Räkneregler för summor av slumpvariabler.
 • Centrala gränsvärdessatsen.

 Skattningar:

 • Formler för de vanliga skattningarna av $latex \mu$ och $latex \sigma^2$ i $latex N(\mu,\sigma^2)$ samt $latex p$ i $latex Bin(n,p)$.
 • Medelfel för olika skattningar.
 • Hur man visar väntevärdesriktighet och jämför skattningar.

Konfidensintervall:

 • Formler för de konfidensintervall som vi har gått igenom: för $latex \mu$, $latex \mu_X-\mu_Y$, $latex p$ och $latex p_1-p_2$.
 • Veta när de olika konfidensintervallen för $latex \mu$ ska användas ($latex \sigma$ känd/okänd, normalfördelning/inte normalfördelning…).
 • Tumreglerna för när konfidensintervallen för $latex p$ och $latex p_1-p_2$ får användas.
 • Tolkning av resultatet när man beräknat ett konfidensintervall. När är något statistiskt säkerställt?

Regression:

 • Tolkning av $latex k$ och $latex m$ i funktionen $latex y=kx+m$.
 • Skattning av $latex k$ och $latex m$.
 • Förklaringsgraden $latex R^2$ och hur den tolkas.
 • Konfidensintervall för $latex k$.
 • Prediktion $latex y_0=\hat{k}x_0+\hat{m}$.
 • Konfidensintervall för $latex E(Y_0)$ (det förväntade värdet då $latex x=x_0$).
 • Prediktionsintervall för $latex Y_0$ (vad en observation kan tänkas bli då $latex x=x_0$).

Allmänna tips:

 • Kolla upp hur du kan använda din räknedosa för att räkna ut skattningar och sannolikheter.
 • När du använder räkneregeln för variansen för en summa av slumpvariabler på tentan, tänk på att poängtera att den bara fungera om slumpvariablerna är oberoende! (Annars blir det poängavdrag…)
 • När du använder centrala gränsvärdessatsen på tentan, tänk på att skriva att du använder CGS! (Annars blir det poängavdrag…) 
 • De konfidensintervall som vi har stött på har formen $latex skattning \pm kvantil \cdot medelfel$. Om du har svårt att komma ihåg vad medelfelet för olika skattningar är så kan du alltså försöka komma ihåg att de ingår i konfidensintervallsformeln!
 • Du får skriva upp lösningar på gamla tentaproblem på ditt formelblad!

Föreläsning 14 – 6/3

På kursen sista föreläsning gick vi igenom regler och upplägg för tentan. Vi räknade dessutom ett antal gamla tentaproblem. Sex gamla tentor finns för nedladdning här.

Slides från föreläsningen finns här. Där står det också hur reglerna kring det handskrivna formelbladet som man får ta med sig ser ut.

Jag kommer att besöka tentasalen strax efter kl 9 samt runt 11-11.30, så att det finns möjlighet att ställa frågor när ni skriver tentan.

Tentamensinformation

Det börjar vara dags att anmäla sig till tentan, som går av stapeln den 13/3 kl 8.00-13.00 i Polacksbackens skrivsal.

Anmälan till tentamen sker på www.studentportalen.uu.se. Logga in, gå in på ”mina studier” och klicka på Statistik för ingenjörer. Där finns det en länk till tentamensanmälan. Sista dagen för anmälan är fredagen 1 mars.

Har du läst kursen under en tidigare termin behöver du inte omregistrera dig för att skriva tentan. Kursen ska finnas under ”oavslutade kurser” på sidan ”mina studier” på studentportalen.

Observera att tentamensanmälan är obligatorisk. För att kunna tentera en kurs måste du ha varit registrerad på kursen.